Ветеринарен Информациски Систем

ВИС е ветеринарски софтверски систем, едноставен за користење и грижливо развиен во консултација со експертите по ветеринарство. Ги содржи следниве модули:

> И & Р (Идентификација и регистрација на животни)

>Модул за здравјето на животните

 • GIS компонента, користење на лиценциран ArcGIS Server Enterprise Standard Windows и ArcEditor
 • Модул за креирање на различни извештаи (мапи) и фнкционалности
 • PDA и Web апликација за управување со примероци за овци и кози
 • Имплементација на годишна наредба
 • Модул за истражување на епидемија
 • Модул за приватни ветеринарни клиники
 • Модул за регистрирање на трошоците од програмата за животинско и јавно здравје
 • Модул за службени контроли за животинска заштита и состојба

>Модул за јавно здравје

 • Регистрирање на оператори и установи во јавното здравство
 • Регистер на ветеринарни медицински продукти
 • Регистер на адитиви за прехрана
 • Модул за службена контрола на ветеринарните инспектори
 • Модул за приватните оператори
 • Модул за службено узоркување и лабораториски анализи
 • Модул за контрола на резидуи во храната од животинско потекло
 • Модул за контрола на зоонозите и алиментарните интоксикации

>Модул за генерирање на извештаи

 • Формулари за генерирање извештаи од модулот за животинско здравје
 • Формулари за генерирање извештаи од модулот за јавно здравје
 • Формулари за генерирање извештаи од И&Р