Софтвер за градежен сектор

Наши софтверски решенија за градежниот сектор

  • Изработка на пресметки и понуди во градежништво (ПРЕДПОН)
  • Електронска градежна книга
  • ЕРП систем