Kontakte

Edusoft
Filip II Makedonski 11-1/1
Shkup, R. e Maqedonisë së Veriut
P: (+ 389 2) 3127 323
F: (+ 389 2) 3215 414
E: edusoft@edusoft.com.mk
Përkrahje
P: (+ 389) 2 3127 323
C: (+ 389 70) 250 810
E: helpdesk@edusoft.com.mk