Softuer për sektorin e sigurimeve

EDUSOFT është ofrues i softuerit me kualitet të lartë dhe të shërbimeve konsultative të tregut të sigurimeve.

Me mbi dhjetë vjet përvojë pune në këtë lëmi, ne jemi të aftë për mbështetje të tërësishme të operacioneve të tregut të sigurimeve.

EDUSOFT-i u dëshmua me pako të tërësishme , të cilat përmbajnë komponente të fuqishme të cilat i mbështesin praktikat më të mira. Modulet mund të implementohen veçanërisht ose të aranzhohen në platformë të gjerë komplete operative të kompanisë.

Softueri ynë për sigurim mundëson nivele të jashtëzakonshme të integrimit mes biznes funksioneve kyçe në vijim:

  • Sigurim
  • Risigurim
  • Dëme
  • Raporte;
  • Operacione financiare;
  • Menaxhim me informatat

Zgjidhjet tona softuerike për sektorin e sigurimeve: