Sistemi Veterinar Informativ (VIS)

VIS është sistem softuerik funksional i veterinarisë i thjeshtë për përdorim dhe i zhvilluar në mënyrë mjaft të kujdesshme në konsultim me ekspertët e veterinarisë.

VIS i përmban modulet vijuese:

>I & R (Identifikim dhe regjistrim të kafshëve)

>Moduli për shëndetin e kafshëve

 • GIS komponenti, përdorimi i ArcGIS Server Enterprise Standard Windows dhe ArcEditor të licencuar
 • Modul për hartim të raporteve të ndryshme (hartave) dhe funksionalitet
 • PDA dhe Web aplikacione për menaxhim të mostrave për dhen dhe dhi
 • Implementimi i urdhërit vjetor
 • Moduli për hulumtimin e epidemisë
 • Moduli për klinikat private të veterinarisë
 • Moduli për regjistrim të shpenzimeve nga programi për shëndetin e kafshëve dhe për shëndetin publik
 • Moduli për kontrollet zyrtare për mbrojtje të kafshëve dhe të gjendjes

>Moduli për shëndet publik

 • Regjistrim të operatorëve dhe enteve në shëndetësinë publike
 • Regjistrim të produkteve të mjekësisë veterinare
 • Regjistrim të aditiveve për ushqim
 • Moduli për kontroll zyrtar të inspektorëve të veterinarisë
 • Moduli për operatorët privat
 • Moduli për analiza laboratorike
 • Moduli për kontroll të reziduave në ushqimin me prejardhje nga kafshët

>Moduli për gjenerim të raporteve

 • Formularë për gjenerim të raporteve nga moduli për shëndet të kafshëve
 • Formularë për gjenerim të raporteve nga moduli për shëndet publik
 • Formularë për gjenerim të raporteve nga I&R