EMIS (SMIA)

Sistemi për menaxhim të Informatave në Arsim (EMIS/SMIA)

EMIS është sistem për menaxhim me informatat nga sfera e arsimit që përdoret për grumbullimin, integrimin, përpunimin, mirëmbajtjen dhe diseminimin e të dhënave dhe informatave për mbështetje gjatë sjelljes së vendimeve, analizave të politikave dhe formulimeve, planifikimit, monitorimit dhe menaxhimit të të gjitha niveleve në sistemin arsimor.

Poashtu, shërben si sistem për paralajmërim të mëhershëm dhe mësim të mëhershëm për menaxherët në arsim. EMIS lehtëson gjatë identifikimit në kohë të njësive si p.sh. shkollat, bashkësitë, rajonet, komunat, ashtu që ata të cilët vendosin mundet shumë shpejtë të reagojnë. Si dhe anasjelltas, EMIS lehtëson gjatë identifikimit, veçanërisht të njësive ashtu që menaxherët mund të mësojnë për shembujt premtues të praktikave të mira e të pranuara të cilat mund të zbatohen edhe në shkollat tjera.

Gjithashtu, EMIS-i siguron të dhëna të sakta dhe relevante të cilat menjëherë janë të kapshme për të gjithë përdoruesit (shkollat, drejtoritë arsimore komunale, edukatorët, partnerët) për identifikim të kërkesave të reja në sektorin arsimor ku është i nevojshëm përcaktimi i indikatorëve kryesor arsimor, që të zhvillohen indikatorët kryesor arsimor për përmirësimin e aftësive për planifikim, monitorim dhe evaluim të sistemit arsimor në pajtueshmëri më strategjitë dhe qëllimet arsimore, për mbështetje të decentralizimit të sistemit arsimor.